Regulamin

Zrzeszamy dobre hodowle bo razem możemy więcej

Regulamin SHPR – Stowarzyszenia Hodowców Psów Rasowych „Happy Dog”

W związku z poprawką do ustawy o ochronie zwierząt, która obowiązuje od 01-01-2012r, nieuniknione są zmiany w zasadach działalności stowarzyszeń, które powstały po tej dacie.

Poprawka o której mowa zobowiązuje nas do przynależności do Światowej Organizacji Kynologicznej, zarazem wymusza na nas niektóre zmiany w naszym regulaminie i obowiązek dostosowania regulaminu hodowli zwierząt do wymogów i regulaminu Organizacji Światowych.

 • Hodowla psów rasowych prowadzona przez członków Stowarzyszenia jest hodowlą amatorską.
 • Hodowcą jest członek Stowarzyszenia, prowadzący hodowlę na terenie RP, zgodnie z przepisami niniejszego regulaminu, posiadający jedną lub więcej suk hodowlanych, oraz zatwierdzony przydomek hodowlany.
 • Wszystkim szczeniętom urodzonym w jednym miocie nadaje się imiona zaczynające się tą samą literą.

Hodowca nie musi przestrzegać kolejności alfabetycznej przy nadawaniu imion szczeniętom z kolejnych
miotów.

OBOWIĄZKI HODOWCY

I. Warunkiem przyjęcia na członka Stowarzyszenia jest:
1. Zapoznanie się z regulaminem
2. Wypełnienie deklaracji członkowskiej
3. Uiszczenie opłaty wpisowej
4. Zapoznanie się z prawami i obowiązkami członka

II. Hodowcy po wstąpieniu do Stowarzyszenia zobowiązani są do przestrzegania regulaminu i ustawy o ochronie zwierząt obowiązującej od 01.01.2012 r.

III. Członkowie zobowiązani są do rzetelnego prowadzenia hodowli, mając na celu postęp hodowlany.

IV. Uczciwe postępowanie wobec Stowarzyszenia i wszystkich osób w nim będących.

V. Dbałość o dobre imię Stowarzyszenia.

VI. Zarząd Stowarzyszenia ma prawo do kontroli hodowli odnośnie warunków sanitarno-weterynaryjnych.

VII. Do obowiązku hodowcy należy zgłosić hodowlę do Urzędu Skarbowego i wypełnić PIT-6.

VIII. Wszystkie hodowle zarejestrowane w SHPR Happy Dog podlegają wyrywkowym kontrolom

IX. Hodowca ma obowiązek otoczyć opieką posiadane psy, zapewnić im higieniczne warunki utrzymania i należytą pielęgnację, właściwie żywić, chronić przed przypadkowym kryciem, poddawać szczepieniom ochronnym, utrzymywać tylko taką liczbę psów, którym jest w stanie zapewnić dobre warunki bytu.

X. Hodowca ma obowiązek upewnić się czy pies którym zamierza kryć jest reproduktorem

XI. Hodowca ma obowiązek powiadomić w ciągu 14 dni właściciela reproduktora oraz Stowarzyszenie o urodzeniu się szczeniąt.

XII. Hodowca ma obowiązek poddać szczenięta znakowaniu (czipowaniu).

XIII. Hodowca ma obowiązek udostępnić cały miot do przeglądu, który powinien odbyć się między 6 a 10 tygodniem życia szczeniąt, wydać nabywcom szczenięta po ukończeniu 8 tygodni wraz z rodowodem i książeczką zdrowia-z wpisem o odrobaczeniach i szczepieniu szczeniąt.

XIV. Hodowca ma obowiązek przestrzegać zakazu jednoczesnego bądź naprzemiennego rejestrowania i rozmnażania tych samych psów w innych organizacjach kynologicznych.

PRAWA HODOWCY

I. Hodowca ma prawo do zarejestrowania przydomka hodowlanego.

II. Hodowca ma prawo do uzyskania porad i informacji dotyczących hodowli.

III. Hodowca ma prawo do korzystania ze strony internetowej, reklamowania swojej hodowli, wstawiania zdjęć, edytowania swojej wizytówki, wystawiania szczeniąt na sprzedaż, zadawania pytań.

IV. Hodowca ma prawo do dostępu do listy reproduktorów, oraz do wyboru reproduktora.

PSY I SUKI HODOWLANE

Psy i suki używane do hodowli muszą spełniać warunki:

 1. Prześwietlenie w kierunku dysplazji (dopuszczalne A i B) – wybrane rasy
 2. Przegląd hodowlany.
 3. Suka dopuszczana jest do hodowli po ukończeniu 15 miesięcy i adnotacji w rodowodzie „SUKA HODOWLANA” Suka traci uprawnienia hodowlane z dniem 31 grudnia roku, w którym ukończyła 8 lat.
 4. Pies jest dopuszczony jako reproduktor po ukończeniu 15 miesięcy.
  Do kryć dopuszcza się psa na podstawie adnotacji w rodowodzie „REPRODUKTOR”
 5. W przypadku złej kondycji lub zaniedbania psa/suki prezes Stowarzyszenia może zawiesić poszczególne zwierzę lub hodowlę.

DODATKOWE WYMOGI HODOWLANE

Dopuszcza się do krycia po ukończeniu 12 miesięcy suki niektórych ras miniaturowych i wielkogłowych:

 • buldog angielski
 • boston terrier
 • buldog francuski
 • chihuahua
 • mops
 • pekińczyk

PRZEGLĄD MIOTU/ZGŁASZANIE MIOTU

 1. Przed planowanym kryciem pobrać kartę krycia i kartę miotu.
 2. Po oszczenieniu się suki do 14 dni powiadomić o ilości urodzonych szczeniąt, następnie zakupić czipy i w momencie wizyty u weterynarza zaczipować psy po czym przesłać do biura stowarzyszenia potwierdzenie wydane przez lekarza weterynarza, że psy zostały oznakowane. Szczenięta które nie będą oznakowane nie otrzymają rodowodów i metryk do momentu wykonania znakowania.
 3. Hodowca ma obowiązek zgłosić wszystkie szczeniaki z miotu jak również wszystkie mioty.
 4. Hodowca ma obowiązek przeprowadzić przegląd miotu w 4-6 tygodniu życia szczeniąt. Przeglądu dokonuje lekarz weterynarz, znakuje on zwierzęta i zaświadcza na piśmie ze zwierzęta są zdrowe i oznakowane. Kopie przeglądu weterynaryjnego wraz ze zdjęciem szczeniąt należy przesłać mailem lub pocztą na adres Stowarzyszenia.
 5. Każde szczenię musi być oznakowane.
 6. Obowiązkiem hodowcy jest szczenięta odrobaczyć, zaszczepić oraz założyć im książeczki zdrowia.
 7. Hodowca oddając nabywcy szczenię powinien zawrzeć z nim umowę przekazania psa.
 8. Nie wolno sprzedawać Hodowcy zwierząt bez dokumentu pochodzenia.
 9. SHPR Happy Dog wydaje dwa rodzaje dokumentów dla urodzonych szczeniąt:
 • metryka-w przypadku gdy szczenięta nie posiadają trzech pełnych pokoleń.
 • rodowód gdy posiadają co najmniej trzy udokumentowane pokolenia.

Wszystkie dokumenty-rodowody, karty miotu, karty psa, dokumenty rejestracyjne hodowli będą wysyłane dopiero po uiszczeniu opłaty przez Hodowcę.